வாஸ்து ரகசியங்கள் (Tamil Edition)


கிரகபலம் என்பது எப்போது வேண்டுமானால் மாறும்.புதிதாய் ஒரு மகன் பிறந்தாலோ - மகன்/மகளுக்கு மகன்/மகள் பிறந்தாலோ உங்கள் வீட்டின் மேக்ரோ ஜாதக பலம் இம்பேலன்ஸ் ஆகிவிடலாம்.
ஆனால் வாஸ்து அப்படி அல்ல. ஒரு முறை சரிவர அமைந்து விட்டால் வாழ் நாள் முழுக்க வண்டி ஓடும். ஒரு வேளை நீங்கள் வில்லங்கம் உள்ள இடத்தில் கட்டி இருந்தாலோ – அரசு நிலம் /சாலை/ நீர் நிலையை ஆக்கிரமித்து கட்டியிருந்தாலோ கிரகபலம் கைவிடும் போது வாஸ்துவும் டாட்டா சீ யு சொல்லி விடும்.
Product Details ▾
List Price: INR 49.00
Checkout @ Amazon

Bestsellers in ArchitectureWarning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4
  AuthorChittoor Murugesan
  BindingKindle Edition
  FormatKindle eBook
  LanguageTamil
  Language TypePublished
  Number Of Pages49
  Product GroupeBooks
  Publication Date2018-02-01
  Release Date2018-02-01
  Sales Rank38800

  New Releases in Architecture  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318053031/ref=zg_bs_1318053031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Bestsellers in Arts, Film & Photography   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    New Releases in Arts, Film & Photography    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Bestsellers in Categories     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      New Releases in Categories      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Bestsellers in Books       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Trending Now


        Reviews for வாஸ்து ரகசியங்கள் (Tamil Edition)


        Explore more products in


        Customers also viewed        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Bestsellers in Smart Phones         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Bestsellers in Basic Phones          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Bestsellers in Accessories           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4